Pomiary i przeglądy elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe (w tym pięcioletnie) instalacji elektrycznej. W naszej ofercie znajdą Państwo:

Każdy klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami.

Pomiary i przegląd elektryczny obejmują wszystkie układy sieci: TN, TT, IT tj.: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Przypominamy

Kwestie związane ze sposobem i czasem wykonywania pomiarów i przeglądu pięcioletniego budynku są regulowane przez odpowiednie akty prawne, w tym przez Prawo budowlane:

(…) Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: (…) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (...)" USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r.

Napisz do nas